Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

TƯƠNG NHẬP, TƯƠNG TỨC, VÔ NGÃ

Thế giới (loka) là tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại (paloka). Vạn hữu tuy sum la nhưng tất cả đều bao hàm trong mười tám lãnh vực: đó là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu […]

TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ

Tám điều mà những bậc giác ngộ có thể đem ra dạy dỗ và giáo hóa để đưa người từ cõi mê lầm đến bờ giải thoát, đó là: Điều thứ nhất là giác ngộ rằng vạn pháp vô thường và vô ngã. Quán sát về tính vô thường và vô ngã của vạn pháp […]